宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Chinese and English | Vietnamese

Không Nên Tùy Tiện Hiện Thần Thông

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Trích từ Khai Thị 6


Tôn giả Ma Ha Mục Kiền Liên là vị có thần thông đệ nhất. Nhưng đức Thế Tôn đã nhiều lần cảnh cáo Tôn giả không được tùy tiện hiển hiện thần thông. Tại sao? Bởi vì không phải ai ai cũng có thần thông. Nếu quý vị hiện thần thông một cách bừa bãi thì sẽ khiến người thế tục kinh sợ, rồi khiến họ mê thích thần thông, sùng bái thần thông. Thế thì người có thần thông sẽ được cúng dường nhiều, còn người không có thần thông thì chắc chẳng ai muốn cúng dường. Bởi vậy, đức Phật mới không cho đệ tử hiện thần thông, với dụng ý bảo hộ người tu hành đời sau này.

Người tu hành không nên tự khoe khoang về đức hạnh, chẳng hạn như nói rằng mình đã khai ngộ, mình là Tổ Sư hay là Bồ Tát. Đó là đại vọng ngữ, tương lai chết đi sẽ đọa địa ngục bạt thiệt (cắt lưỡi). Đây tuyệt đối không phải là những lời hý luận vu vơ. Chỉ những hạng người vô tri, vô thức mới có thứ hành vi tự mãn như thế. Ví như người nào đó thật sự giàu có, họ tuyệt đối sẽ không nói với người khác rằng: “Các anh có biết không? Tôi có bấy nhiêu hột xoàn, bấy nhiêu ngọc quý nè. Tất cả tài sản bảo vật trên thế gian, nếu so ra cũng không nhiều bằng của tôi đâu.” Quý vị huênh hoang như thế tức sẽ trở thành mục tiêu cho bọn trộm cướp. Chúng nhất định sẽ chú ý đến quý vị và tìm cách cướp đoạt châu báu đó. Tu đạo cũng như vậy, không nên nói với người khác rằng: “Tôi có thần thông. Tôi có thể nghe Phật và Bồ Tát nói chuyện. Tôi có thể thấy Phật, Bồ Tát hiện ra trước mặt.” Quý vị nói như thế tức là đã tạo cơ hội cho Ma Vương thừa dịp nhập vào hợp tác với quý vị, chỉ huy quý vị và khiến quý vị trở thành quyến thuộc của nó.

Bất luận gặp cảnh giới nào, người tu hành cũng nên nhận rõ cảnh giới, chớ để cảnh giới xoay chuyển và nên dùng định lực để chuyển cảnh giới. Không nên hồ đồ, nói năng thiếu cẩn trọng, là mình chứng được thần thông gì, thấy được cảnh giới chi. Quý vị nên hiểu các cảnh giới đó đều là do ma tác quái, nó khiến quý vị mất đạo tâm mà phát cuồng. Đó chính là hiện tượng bị “tẩu hỏa nhập ma,” chứ không phải là cảnh giới thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói rất rõ về năm mươi loại ấm ma. Tôi hy vọng mọi người nên triệt để nghiên cứu thấu đáo để khỏi bị nhầm lẫn. Nếu không thì sau này có hối hận cũng không kịp.

Người tham thiền không nên chấp vào cảnh giới. Có câu: “Phật đến thì chém Phật, ma đến thì chém ma.” Bất luận ai đến, mình cũng chém hết. Đây chính là không chấp tất cả các pháp hữu vi, chẳng chấp tướng. Người tu hành cần phải nhất tâm dụng công. Họ không còn thời gian đâu mà để ý chuyện của người khác. Đừng cống cao ngã mạn, đừng tham danh hám lợi, nếu không, quý vị đã rơi vào cảnh giới của ma rồi vậy.

Gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, người tu hành cũng không bao giờ được tự mãn, kiêu ngạo, cho rằng mình phi thường. Hãy thật cẩn trọng để không phạm phải sai lầm nào về lý nhân quả. Bằng không, hậu quả sẽ thật khó lường.

Người tu hành chủ yếu là tu giới thanh tịnh, tức là ba nghiệp thân, khẩu, ý đều nên thanh tịnh. Người có thần thông, tuyệt đối không được nói là mình có thần thông; hà huống mình vốn không có thần thông mà lại dám nói dối, há đó không phải là tạo nhân đọa địa ngục sao? Điều đó quả thật là đáng sợ! Ai mà khẩu nghiệp không thanh tịnh thì sẽ chịu tội rút lưỡi ở địa ngục. Vậy chúng ta chớ nên liều lĩnh. Thời khắc nào cũng phải tự quản chế mình, không nên buông lung và chớ nói năng hồ đồ. Nếu chúng ta trồng nhân không thanh tịnh, tương lai chúng ta nhất định sẽ gặt quả không thanh tịnh.

Giảng ngày 6 tháng 6 năm 1981