Liên tiếp, trong suốt lịch sử Anh giáo, nguyên tắc này đã tái khẳng định trong Anh Giáo qua các phong trào về công bằng xã hội. Ví dụ, trong thế kỷ 18,  một người truyền đạo Anh giáo có nhiều ảnh hưởng là William Wilberforce, cùng với những người khác, vận động chống lại việc buôn bán nô lệ. Trong thế kỷ 19, những vấn đề chính liên quan về ảnh hưởng tác hại của việc kỹ nghệ hóa. Các quan tâm thông thường của Anh giáo là chú trọng vào giáo dục.