Pháp Sư Hải Đăng và Võ Thuật (15.2 Mb)

Ghi Chú: Đoạn phim trên đây về Hòa Thượng Hải Đăng được thực hiện nhằm giới thiệu võ thuật Trung Hoa nên không phản ảnh đúng lắm về đạo Phật va không nói lên hạnh nguyện xuất thế độ sanh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và của Hòa Thượng Hải Đăng. Phim giới thiệu và đề cao thành tựu võ thuật của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và của Hòa Thượng Hải Đăng nhưng người xem có thể hiểu lầm là các ngài xuãt gia tu hành chỉ vì muốn thành tựu võ công như trong truyện kiếm hiệp. Thật ra mục đích chánh của các ngài là Liễu Sanh Thoát Tử, Hoằng Độ Chúng Sanh; võ thuật chỉ là phương tiện không phải là cứu cánh của việc tu hành!

@

@