Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác

  Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác    Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền   Công Đức Tạo Tượng Phật     Nhắn Nhủ Chư Tăng Ni    Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

 

Chinese | English | Vietnamese

Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Quí vị không giữ giới luật có thể không làm hại người khác, nhưng thương tổn tự tánh cuả chính mình.

Hiện nay là thời đại Mạt pháp, nhưng những người theo Phật Giáo phải giữ vững tinh thần, nuôi ý chí như kim Cang không bao giờ bại hoại, sẽ chuyển thời đại Mạt pháp đến Chánh pháp. Làm một Phật tử chân chánh, người người đều là Phật tử thật sự chân chánh có thể đưa Mạt pháp trở nên Chánh pháp. Nếu tín đồ Phật Giáo không hiểu rõ điều nầy, không thực tâm bảo trì Phật Pháp, Chánh pháp cũng chuyển sang Mạt pháp. Vì sao vậy? Vì mọi người làm chánh, pháp sẽ chánh, người không chánh, pháp sẽ không chánh. Người làm không chánh tức không đi vào chánh lộ, không giữ giới luật, lại đi tìm chỗ hở của giới luật, cũng như pháp luật duy trì an định cho xã hội, nhưng có số người chuyên tìm kẻ hở của luật pháp để làm những việc phạm pháp, như vậy pháp luật cũng không tồn tại, đem ảnh hưởng bại hoại cho thế giới.  

Mình là môn đồ của đạo Phật, nếu không đem hết sức lực cả đến chuyện hy sinh phục vụ đạo Phật thời Phật giáo làm sao phát huy rạng rỡ được. Muốn đạo Phật phát huy rạng rỡ, không phải học chú, học cho được thần thông, học mật tông, hoặc mọi thứ lạ lùng, hoặc lên đồng, học vẽ bùa chú. Tối thượng nhất là học giới luật Phật đã để lại. Chúng ta y theo lời Phật dạy tu hành, thế là chánh pháp trụ thế. Nếu ai ai cũng không giữ gìn giới luật, thời đó là Mạt pháp. Tất cả đều do lòng người tạo ra, pháp cũng ở trong lòng người thời làm sao người lại đi đến thời đại Mạt pháp? Người phạm giới nhiều, kẻ giữ giới ít, nhiều người biết giới luật nhưng hiểu cặn kẽ rất ít cho nên làm lung tung khiến người ta hồ đồ. Quí vị nói quí vị hiểu rõ, hiểu rõ cũng chưa hoàn toàn, quí vị nói người đó không hiểu rõ, thực người đó chỉ biết cạn cợt bên ngoài. biết một nhưng chỉ hiểu một nữa.

Giới luật là gì? Tức ngăn việc xấu, phòng việc quấy, không làm điều ác, ngăn cấm tất cả lỗi lầm. Ðó chính là mọi việc ác không làm, tất cả việc thiện đều làm. Cho nên phải làm tất cả điều lành, không làm tất cả việc gì ác.

Phật nói đến ngũ giới, trọng yếu của nó rất phi thường, mọi người đều hiểu nó rất mật thiết với mỗi cá nhân chúng ta. Quí vị giữ qui củ, không buông thả thời trí tuệ tự tánh quí vị gia tăng. Giữ giới luật có thể sanh ra định, cuộc sống an định sẽ có trí tuệ. Nếu không giữ giới thời không có an định, không an định sẽ không có trí tuệ. Giữ giới như trời xanh thăm thẳm không gợn mây. Nếu không giữ giới như: Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vông ngữ, uống rượu làm bậy nói càn, như trên không trung đang trong sáng bỗng có đám mây đen. Mây đen có lúc che  khuất mặt trời, quí vị sẽ không thấy ánh sáng. Không thấy được ánh sáng, tức hắc ám, hắc ám là ngu si vô minh. Thậm chí mang thân mình đi mất, chui vô bụng heo làm heo, vào bụng trâu làm trâu, vào bụng ngựa làm ngựa. Ðiều đó là tự tánh của con người biến hóa như hóa học trong xưởng hóa chất, thành quả của thí nghiệm.  

Người giữ giới tự tánh thanh tịnh, đem cái hắc ám của tự tánh quét bỏ đi. Người không giữ giới, mây đen sẽ trùng trùng vô tận, một ngày không giữ giới, tự tánh ô nhiễm đầy mây đen. Quí vị không giữ giới luật có thể không làm hại người khác, nhưng thương tổn tự tánh cuả chính mình, cho nên nhất định phải nghiêm trì giới luật. Quý vị giữ gìới là Chánh pháp, không giữ giới là Mạt pháp.

 

Giảng ngày 9 tháng 7 năm 1986