English | Vietnamese

 

Dùng trí tuệ chứ không phải tình thức để học Phật pháp

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Trích dịch từ Kinh Hoa Nghiêm Thiển Thích - Phẩm Thập Thông

 

 

 

Chúng ta phải dùng trí tuệ chứ không phải tình thức để học Phật pháp. Học Phật pháp bằng trí tuệ thì đó mới là Chánh pháp. Dùng tình thức để học Phật pháp thì chính là Mạt Pháp. Để bảo vệ và duy trì Phật pháp, quý vị phải có trí tuệ và Trạch Pháp nhãn. Nếu học Phật pháp dựa trên tình thức thì quý vị không chỉ thất bại, mà càng học càng đọa lạc. Trí tuệ thì thanh khiết, còn tình thức thì ô nhiểm. "Người ta thà vào địa ngục còn hơn dùng Phật pháp như là phương cách cầu lợi." Nói một cách khác, đừng đặt tình thức vào việc học Phật pháp. Quý vị hãy nhận thức rõ ràng về việc này.

Tôi đang nói Phật pháp chân chánh cho quý vị nghe từ lòng từ bi. Tôi không muốn dối mình, gạt người vì như vậy tôi không những sẽ đọa địa ngục mà còn kéo mọi người đi theo tôi. Một minh tôi đọa địa ngục cũng không sao, nhưng tôi không muốn những người khác theo tôi xuống đó. Tôi nói những gì tôi biết về kinh điển của Đức Phật. Tôi dùng sự chân thành cực điểm để truyền bá Phật pháp; quý vị có muốn nghe hay không thì tùy. Tôi đã giảng Kinh trong hơn 10 năm rồi, quý vị đã nghe kinh hơn 10 năm rồi, nhưng vẫn chưa đạt được lợi ích gì. Chúng ta sẽ quyết tâm tiến về phía trước vì giờ đây tôi sẽ nói Phật Pháp chân thật cho quý vị nghe. Quý vị phải đặc biệt tập trung và lắng nghe.

Như thường lệ, Ba Tông Chỉ của chúng ta là:

"Dù lạnh chết, không phan duyên;

Dù đói chết, không van xin;

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy duyên, không đổi; không đổi, tùy duyên.

Giữ vững Ba Đại Tông Chỉ."

Đây là 3 đại tông chỉ. Điều vinh quang nhất là dù đói chết nhưng vẫn là Phật tử. Điều có giá trị nhất là chúng ta xả thân vì Phật pháp. Tôi không đùa với quý vị đâu. Đây là phần trên của câu đối. Quý vị phải biết câu còn lại.

"Xả thân vì Phật sự,

Tạo mạng vì bổn sự,

Chánh mạng vì Tăng sự.

Hiểu sự, rõ lý; rõ lý, hiểu sự;

Lưu hành mạch phái Tổ Sư tâm truyền."

Chúng ta phải kiên trì dù trong hoàn cảnh nào, trong thời đại nào, không bao giờ thay đổi các tông chỉ hay tinh thần,. Chúng ta phải có chí nguyện "Dù lạnh đến chết chúng ta vẫn đứng thẳng trong gió, dù đói đến chết chúng ta vẫn ngẫng cao đầu". Chúng ta phải là những Phật tử có đại quyết tâm. Chúng ta phải là những Phật tử mạnh mẽ vững vàng chứ không phải những Phật tử nhu nhược sợ này sợ kia. Chúng ta không sợ gì cả.

 

Ghi chú:

Nguyên văn hai câu đối về Ba Đại Tông Chỉ:

緣,餓 緣,窮  緣, 變,不 緣,抱

事,造 事,正       事,即 理,明 事,推   傳。

Đống tử bất phan duyên,

Ngạ tử bất hóa duyên,

Cùng tử bất cầu duyên.

Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên,

Bão định ngã môn tam đại tông chỉ.

 

Xả mạng vi Phật sự,

Tạo mạng vi bổn sự,

Chánh mạng vi Tăng sự.

Tức sự minh lý, minh lý tức sự,

Thối hành Tổ Sư nhất mạch tâm truyền.

Tạm dịch:

Dù lạnh chết, không phan duyên;

Dù đói chết, không van xin;

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy duyên, không đổi; không đổi, tùy duyên;

Giữ vững Ba Đại Tông Chỉ .

 

Xả thân vì Phật sự,

Tạo mạng vì bổn sự,

Chánh mạng vì Tăng sự.

Hiểu sự, rõ lý; rõ lý, hiểu sự;

Lưu hành mạch phái Tổ Sư tâm truyền.

 

 

Hình Hòa Thượng với Hai câu đối về Ba Đại Tông Chỉ phía sau lưng Hòa Thượng: