Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác

  Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác    Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền   Công Đức Tạo Tượng Phật     Nhắn Nhủ Chư Tăng Ni    Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

 

Chinese | English | Vietnamese

Đạo Tràng Ngũ Phương Phật

 

Đức Phật Tỳ Lô Giá Na

Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Bảo Sanh

Đức Phật A Di Đà

Đức Phật Bất Không Thành Tựu

 

Ý tưởng xây dựng Đạo tràng Ngũ Phương Phật này bắt nguồn từ đâu? Vào năm 1992 (hoặc có thể sớm hơn), có một vị giáo sư họ Trương từ Bắc Kinh đến Vạn Phật Thánh Thành và ở lại đây độ chừng vài tháng, hoặc cũng có thể là một hay hai năm gì đó. Ông ta chuyên môn về thiết kế các tự viện của Phật Gíáo, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã mời ông ta thiết kế Diệu Giác Thánh Tự, bao gồm cả Đại Hùng Bảo Điện.

Khởi đầu, Giáo sư Trương hỏi Hòa Thượng, “Bạch Hòa Thượng, Thầy muốn con thiết kế Đại Hùng Bảo Điện là để cúng phụng vị Phật hay Bồ Tát nào?” Hòa Thượng trả lời, “Đại Hùng Bảo Điện của Diệu Giác Thánh Tự sẽ dành để cúng phụng Ngũ Phương Phật--chư Phật ở năm phương”. Và đó chính là duyên khởi của ý tưởng này.

Trên thực tế, mọi người đều có thể ủng hộ dự án xây dựng tu viện này. Không nhất thiết là thí chủ hay thiện nguyện viên. Nếu chúng ta nói những lời tốt lành hoặc tuỳ hỷ tán thán, ngợi khen đều là ủng hộ. Có câu rằng “Từ bi khẩu, phương tiện thiệt, hữu tiền một tiền đô khả dĩ tác đức” (Với miệng từ bi và lưỡi khéo léo, chúng ta đều có thể tạo công đức cho dù chúng ta có tiền hay không”).  

Một cách khác để ủng hộ dự án này là nhận biết được danh hiệu và công đức của Ngũ Phương Phật. Nếu chúng ta có thể cung kính cúng dường Ngũ Phương Phật, biết rõ về công đức của Ngũ Phương Phật và có thể y giáo phụng hành, thực hành theo các Ngài, thì chúng ta cũng có thể chuyển đổi những thói quen xấu của mình. Đó là “Chuyển thức thành trí huệ”. Ngoài ra Ngũ Phương Phật cũng được gọi là Ngũ Trí Phật hay Ngũ Trí Như Lai. Nếu có thể chuyển thức thành trí, tức là chúng ta có thể “nhập Phật tri kiến”, và đó cũng là cách ủng hộ tu viện tốt nhất vậy.