Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác

  Học Viện Phật Giáo Quốc Tế Diệu Giác    Mười Đại Hạnh Nguyện Của Bồ Tát Phổ Hiền   Công Đức Tạo Tượng Phật     Nhắn Nhủ Chư Tăng Ni    Giữ Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

 

 

Chinese | English | Vietnamese

 

Công Đức Tạo Tượng Phật

 

Kinh Pháp Hoa – Phẩm Phương Tiện – Phẩm 2

Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng

 

 

Kinh văn:

Nếu như người vì Phật

Xây dựng các hình tượng

Chạm trổ thành các tướng

Đều đã thành Phật đạo.

Hoặc dùng bảy báu làm

Thau, đồng bạch, đồng đỏ

Chất nhôm cùng chì kẽm

Sắt, gỗ hoặc đất sét

Hoặc dùng vải sơn keo,

Nghiêm sức làm tượng Phật

Những người như thế đó

Đều đã thành Phật đạo

 

Lược giảng:


Nếu như người vì Phật
, xây dựng các hình tượng. Những người để cúng dường Phật đã làm các hình tượng, bằng cách chạm trổ thành các tướng, tất cả tướng vi tế của chư Phật mười phương, đều đã thành Phật đạo. Họ đã thành Phật đạo.

Hoặc dùng bảy báu làm; vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, hoặc thau, đồng bạch, đồng đỏ; chất nhôm cùng chì kẽm; sắt, gỗ hoặc đất sét; hoặc dùng vải sơn keo; nghiêm sức làm tượng Phật. Những người như thế đó; đều đã thành Phật đạo. Tạo tượng Phật có mười một thứ công đức :


1. Đời đời kiếp kiếp
quý vị có mắt sáng suốt thấy rõ.

2. Quý vị không sanh vào nơi ác. Bạn bè và láng giềng đều là người tốt. Quý vị sẽ chẳng gặp người ác hay thú dữ.

3. Quý vị luôn sanh trong nhà giàu sang. Sanh vào nhà giàu có được tôn kính.

4. Thân thể quý vị màu hoàng kim.

5. Quý vị giàu có dồi dào.

6. Quý vị sanh vào nhà hiền lành.

7. Quý vị có thể được sanh làm vua. . Ngày nay không có Hoàng Đế, nhưng quý vị có thể làm Tổng Thống. Điều đó cũng giống nhau. Hoặc nếu quý vị cứ nhất định muốn làm Hoàng Đế thì quý vị có thể tìm một nước quân chủ và sanh về nước đó.

8. Quý vị có thể làm Chuyển luân vương. Làm Chuyển luân vương còn cao hơn tổng Thống. Khi là Chuyển luân vương nếu quý vị tu hành thì quý vị có thể thành Phật.

9. Quý vị có thể sanh về cõi trời Phạm thiên và sống lâu đến một kiếp. Quý vị có thể làm vua thiên nhân.

10. Quý vị sẽ không đoạ vào đường ác. Những người làm tượng Phật thì sẽ không đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.

11. Đời đời kiếp kiếp trong tương lai quý vị đều tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng đọa lạc.

 

Nghe được mười một thứ công đức tạo tượng Phật này, nếu chúng ta có khả năng, thì nên tạo thêm nhiều tượng Phật nữa. Nếu quý vị tạo tượng Phật thỉ tướng mạo của quý vị rất viên mãn. Tại sao tướng mạo của Phật viên mãn như thế ? Vì trải qua ba đại A Tăng Kỳ kiếp, Ngài đã tạo vô số tượng Phật. A Tăng Kỳ kiếp thứ nhất Đức Phật gặp hơn 75 ngàn vị Phật, A Tăng Kỳ kiếp thứ hai gặp hơn 76 ngàn vị Phật, A Tăng Kỳ kiếp thứ ba gặp hơn 77 ngàn vị Phật. Ngài gặp nhiều vị Phật như vậy thì tất nhiên Ngài đã tạo tượng Phật càng nhiều hơn số đó, Ai có thể biết được ngài đã tạo bao nhiêu tượng Phật? Cho nên tướng mạo của Ngài viên mãn phi thường. Nhưng khi tạo tượng Phật, chúng ta không nên nghĩ rằng: “Tôi sẽ tạo một tượng Phật và rồi tôi sẽ đẹp đẽ, và mọi người sẽ yêu thương tôi.” Đó không phải là động lực chính đáng. Chúng ta nên tu phước huệ để tương lai thành Phật Đạo. Những người tạo tượng Phật tất cả đều đã thành Phật.Kinh văn:

Vẽ tượng Phật rực rỡ

Trăm tướng phước trang nghiêm

Tự làm hoặc bảo người

Đều đã thành Phật đạo.

Nhẫn đến trẻ em chơi

Dùng cỏ cây hoặc bút

Hoặc lấy móng tay mình

Mà vẽ nên tượng Phật

Những hạng người như thế

Lần lần chứa công-đức

Đầy đủ tâm đại bi

Đều đã thành Phật đạo

Chỉ dạy các Bồ Tát

Độ thoát vô lượng chúng.


Lược giảng:

Mặc dầu đoạn Kinh văn ở trên nói dùng keo sơn vải để tạo tượng Phật, nhưng ở trong giới luật không đề xướng dùng vải sơn keo để tạo tượng Phật vì sơn keo có một thứ mùi hôi. Giới luật cũng nói, nếu tượng Phật đứng thì chúng ta người học Phật không thể ngồi ở trước tượng Phật đứng. Nếu tượng Phật ngồi, thì chúng ta không thể nằm ở trước tượng Phật ngồi.

Vẽ tượng Phật rực rỡ, trăm tướng phước trang nghiêm. Các tượng Phật được trang nghiêm bằng các phước tướng của Phật. Tự làm hoặc bảo người, đều đã thành Phật đạo. Những người này đều đã thành Phật.

Nhẫn đến trẻ em chơi, dùng cỏ cây hoặc bút. Hoặc dùng cỏ, hoặc dùng nhánh cây vẽ tượng Phật, hoặc dùng bút màu vẽ tượng Phật. Hoặc lấy móng tay mình, hoặc lúc chơi trong bùn, trẻ em dùng móng tay vẽ ra tượng Phật. Mà vẽ nên tượng Phật.

Thuở xưa, tại Tứ Xuyên có một người chuyên tụng Kinh Kim Cang, và khi tụng thì dùng tay viết Kinh Kim Cang trong hư không. Mỗi ngày đều đứng cùng một chỗ và dùng tay “viết ra” trong hư không. Về sau mỗi khi trời mưa thì chung quanh chỗ ông ta viết Kinh Kim Cang không có mưa rơi xuống đất, điều này xảy ra mỗi khi trời mưa. Những người đã khai mở Phật nhãn mới thấy được rằng tuy ông ta dùng tay viết Kinh Kim Cang ở trong hư không, nhưng thiên long bát bộ cũng đều đến đó bảo hộ bộ Kinh này, làm cho nước mưa chẳng rơi vào chỗ này. Cho nên về sau một ngôi chùa được xây dựng lên tại chỗ này. Do đó, quý vị có thế thấy rằng ông ta chỉ dùng tay viết trong hư không mà có cảm ứng to lớn như thế. Câu chuyện này dược ghi lại trong sách “Kim Cang Kinh Linh Dị Ký”.

Những hạng người như thế, những người đề cập ở trên là những người tạo tượng Phật. Lần lần chứa công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo. Những người này đều đã giác ngộ vô thượng thành Phật.  

Chỉ dạy các Bồ Tát, độ thoát vô lượng chúng.

Phật giáo hóa các Bồ Tát, và làm cho bậc Thanh Văn từ tiểu thừa hướng sang đại thừa tu pháp Bồ Tát, về sau quy hướng về Phật thừa, độ thoát vô lượng vô biên chúng sanh.