The City of Ten Thousand Buddhas

4951 Bodhi Way

Ukiah, CA 95482 USA

(707) 462-0939

www.cttbusa.org

email: cttb@drba.org

 

Français

Deutsch

Polsko

Nederland

CTTB YouTube

 

www.vanphatthanh.org

 

Bản đồ đường đi đến Vạn Phật Thánh Thành

Hướng Dẫn Cho Khách Thập Phương

 

Khai Thị khaithi.jpg (2560 bytes)

Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa - Giai đoạn ở Trung Quốc

  Khai Thị 1

  Khai Thị 2

  Khai Thị 3

  Khai Thị 4

  Khai Thị 5

  Khai Thị 6

  Pháp Ngữ 1

  Pháp Ngữ 2

  Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn

  Chứng Đạo Ca - Vĩnh Gia Đai Sư

  Cẩm Nang Tu Đạo HT Quảng Khâm

 

Hoa Sen Ngày Xuân

Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược Giảng

Kinh Phật Thuyết A Di Ðà Lược Giảng

Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giảng

Phẩm Phổ Môn Lược Giảng

Kinh Pháp Bảo Ðàn Lược Giảng

Th Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

   

Kinh Sách Băng Ấn Hành

  

Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

 

Religion East & West:
9 Socially Engaged Buddhism  
7 Interreligious Dialogue and Spiritual Hospitality 8 Contemplative Studies, Contemplative Practices
5 The Universal Grammar of Religion 6 Self and Other, Emptiness and Plenitude
3 Resonances, Adaptations & Misunderstandings 4 Contemporary Crisis, Ancient Truths
1 Inaugural Issue 2 Ecology & Ethics in Religious Traditions

 

11

 

Các Số Bồ Đề Hải              Thỉnh Kinh Sách Tiếng Việt Do BTTS Xuất Bản

Hòa Thượng Tuyên Hóa - Cuộc Đời và Di Sản

Khai Thị

Master Hua's Oral History Project

Buddhist Books Translation Society Online

 

http://www.youtube.com/user/DharmaRealmLive

   

- Kim Cang Bồ Đề Hải - Hoa ngữ và Anh ngữ 金剛菩提海

Đại Học Phật Giáo Pháp Giới

Các số Bồ Đề Hải đang được đánh máy lại những số còn thiếu, mong quý bạn đọc thông cảm.

Trang lưu trữ dạng html va pdf các số Bồ Ðề Hải (nhấn vào số báo phía trên mỗi số để xem)

Số 85, Thu 2012

 

Bồ Đề Hải 85 (PDF)

Khai Thị

- Đạo Là Gì?

Giấc Mơ Không Mộng Mị

Liệng Bỏ Súng Đi!

Thư Chân Hành Giả

Nhất Thiết Duy Tâm Tạo

Kinh Đà La Ni

Từng Bước Chân Người Nở Hoa Sen

Phật Tổ Đạo Ảnh

- Đệ Lục Tổ: Tôn Giả Di-Già-Ca

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

# 58. Không Tá Túc Tại Tiểu Nam Hải 

Thất và Pháp Hội 2012

 

English

 

What is the Way?

 

Số 86, Xuân 2014

 

Bồ Đề Hải 86 (PDF)

Khai Thị

- Tu Bồ Tát Đạo

- Nếu Thực Sự Tu Hành Thì Thiên Ma Không Thể Nào Nhập

Thư Chân Hành Giả

- Bồ Tát Đạo Là Nhà

Kinh Đà La Ni

Phật Tổ Đạo Ảnh

- Tổ Thứ Bảy: Tôn Giả Bà-Tu-Mật

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

# 59. Bệnh Nặng Trong Chùa Cổ Trên Núi Hoàng Sa Lĩnh

Thất và Pháp Hội 2014

 

English

 

Cultivating the Bodhisattva Way

 

 

Số 87, Hè 2014

 

Bồ Đề Hải 87 (PDF)

Khai Thị

- Bảo vệ môi trường tâm linh

Bản Tấu Khúc Nghiệp

Thư Chân Hành Giả

“Vật bay” xâm nhập trái đất

Kinh Đà La Ni

Thủy kính hồi thiên lục

Học Phật thì đừng tham danh lợi

Dùng tâm bình thường để học Phật

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

# 60. Bệnh nguy lại gặp Văn Cát

 

English

 

Protecting the Inner Environment

Số 82, Thu 2011

 

Bồ Đề Hải 82 (PDF)

 

Khai Thị

- Làm Thế Nào Để Có Được Trí Tuệ Hơn Người?

- Nguyên Nhân Gì Phát Sinh Tam Tai?

Kinh Đà La Ni

Phật A Di Đà Mở Rng Vòng Tay Cứu Độ Tôi

Khai Thị Thin Nhân Quý Ở Kim Sơn

Thư Chân Hành Giả  

- Chúng Tôi Đang Cố Gng Hết Sc Để VTi Nhà

Phật Tổ Đạo Ảnh - TT: Tôn Giả Ưu Bà Cúc Đa

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#55. Kỳ Lão Đức Lâm Nghinh Đón 

Thất và Pháp Hội 2011

 

English

 

How to Attain Transcendental Wisdom

What Causes the Three Disasters to Occur?

 

Số 83, Đông 2011

 

Bồ Đề Hải 83 (PDF)

 

Khai Thị

- Lạnh Và Đói Là Sự Khảo Nghiệm

- Sen Hồng Đua Nở Khắp Nơi

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học

- Chương Năm: Sanh Tử

Thư Chân Hành Giả

- Nói Thì Dễ Mà Làm Thì Khó

- Vọng Tưởng Gây Đau Đớn

Phật Tổ Đạo Ảnh

- Ngũ Tổ: Tôn Giả Đề Đa Ca

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#56. Cùng Nhau Gợi Lại Chuyện Xưa

Thất và Pháp Hội 2012

 

English

 

Freezing and Starving are Tests to Endure

 

Red Lotuses Burst Forth All Over the Earth

 

Số 84, Xuân 2012

Bồ Đề Hải 84 (PDF)

 

Khai Thị

- Tu Đạo Thì Không Cầu Bên Ngoài

- Nhân Quả Báo Ứng Tơ Hào Không Sai

Hòa Thượng Tuyên Hóa Cống Hiến Đời Mình Hoằng Dương Phật Pháp

Thư Chân Hành Giả

- Có Vẻ "Ngu Đần" Trong Chiếc Áo Tràng Đời Nhà Đường

Kinh Đà La Ni

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#57. Chủ Giữ Khách Ở Lại Qua Năm

Thất và Pháp Hội 2012

 

English

 

In Cultivation, One Need Not Seek Outside

Keep Control of Your Own Mind

 

Số 79, Đông 2010

 

Bồ Đề Hải 79 (PDF)

 

Khai Thị- Không Nên Tùy Tiện Hiện Thần Thông

Bài Ca Túi Da 

Phương Diện Sinh Thái của Thực Hành Tịnh Độ

Những Vong Linh Vô Tội- Nhận Thức Của Một Bác Sĩ Tâm Lý

Kinh Đà La Ni

Thư Chân Hành Giả - Quá Nhiều Sân Hận Trên Thế Giới

Phật Tổ Đạo Ảnh- Sơ Tổ Ma Ha Ca Diếp

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện #52. Phong Cơ Thoại Đầu Là Đây

 

Thất và Pháp Hội 2010

English section:

 

Don't Show off Your Spiritual Power

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

52 - Asking the piercing question, "What Is It?"

Số 80, Xuân 2011

 

Bồ Đề Hải 80 (PDF)

Khai Thị

- Trừ Vọng Tâm, Giữ Chân Tâm

- Phải Thực Tập Bát Nhã Ba La Mật Đa

Nhân Quả Vay Trả, Mảy May Chẳng Sai    Châu Quả Lập

Kinh Đà La Ni

Thư Chân Hành Giả

- Vật Bay “Xâm Nhập” Trái Đất

Phật Tổ Đạo Ảnh

- Nhị Tổ A Nan Đà Tôn Giả

Niệm Phật

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

   #53. Tinh Thần Khôi Phục, Tiếp Tục Hành Hương

 

Thất và Pháp Hội 2011

 

English section:

 

Get Rid of False Thoungs, Hold on to True Thoughts

CULTIVATE THE PRAJNAPARAMITA

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

53 - Regaining his essential energies, he continues bowing

Số 81, Hè 2011

 

Bồ Đề Hải 81 (PDF)

Khai Thị

- Động Tĩnh Nhất Như

- Không Thể So Sánh Ma Với Phật

Kinh Đà La Ni  

Thư Chân Hành Giả  

-Phạm Quy Củ, Làm Bể Kiếng

Những Lời Từ Vị Hiệu Trưởng Của Chúng Ta

Phật Tổ Đạo Ảnh -Tam Tổ: Tôn Giả Thương Na Hòa Tu

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#54. Theo Dấu Chân Tinh Tấn Lễ Lạy

Thất và Pháp Hội 2011

Số 76, Xuân 2010

 

Bồ Đề Hải 76 (PDF)

 

Ngày Nguyên Đán Nói Giáo Lý Phật

Hãy Cứu Vãn Nguy Cơ Thế Giới

Kinh Đà La Ni

Thư Chân Hành Giả
Những Kẻ Xấu Ở Khu Phố Lincoln Heights

Hình ảnh: Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Vạn Phật Thánh Thành

Nơi Chốn Tâm Linh Bậc Nhất

Một Quan Điểm Của Phật Giáo Về Quyền Của Loài Vật

Thông Báo Về Thực Phẩm Chay Giả Mặn

Thông Báo Của Tổng Hội Pháp Giới

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện
#49. Qua Sông Hoàng Hà Gặp Tuyết

Giới Thiệu Kinh Sách Tiếng Việt

Thất và Pháp Hội 2010

 

English section:

 

Saving the World from Calamities

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

49 - Crossing the Yellow River and encountering snow

 Số 77, Hè 2010

 

Bồ Đề Hải 77 (PDF)

 

Phật Giáo Hưng Vong, Người Người Có Trách Nhiệm

Quyết Giữ Ba Đại Tông Chỉ

Kinh Đà La Ni  

T Tại Sao Chúng Ta Tắm Phật

Nỗi Niềm Đau Xót Suốt Một Đời

Thư Chân Hành Giả

Cảm Nghĩ Nhân Thất Quán Âm

Các Người Nghĩ Các Người Đang Ở Đâu, Ở Thánh Địa Mecca Chăng ?  

Vâng Lời Dạy Bảo Tu Hành Báo Đáp Ơn Thầy

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#50. Đói Lạnh Gặp Văn Cát

Thất và Pháp Hội 2010

 

English section:

 

The Well-being of Buddhism Is Everyone's Responsibility

We Hold Firmly to Our Three Great Principles

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

50 - His enduring of cold and hunger prompts the appearance of Wen Chi

Số 78, Thu 2010

 

Bồ Đề Hải 78 (PDF)

 

Khai Thị : Trước Phá Ngã Chấp, Sau Phá Pháp Chấp

Ngài Đại Mục Kiền Liên Viếng Thăm Một Hành Tinh Khác

Kinh Đà La Ni

Thư Chân Hành Giả :

Những Kẻ Theo Phái Moonies Ở Beverly Hills

Quán Niệm Của Hành Giả

Phật Tổ Đạo Ảnh

Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

 #51 Từ Ngũ Đài Trở Về Trường An

Thất và Pháp Hội 2010

 

English section:

 

Destroy Attachment to Self and Attachment to Dharmas

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

51- Returning from Wu T'ai to Ch'ang An

Số 73, Thu 2008

 

Bồ Đề Hải 73 (PDF)

 

Phật Quang Phổ Chiếu 

Sáu Tên Giặc 

Phật Tổ Đạo Ảnh - Bài Tựa

Ngũ Ấm Ma: Thọ Ấm 

Thủy Kính Hồi Thiên Lục - Bài Tựa 

Thất và Pháp Hội 2008

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN #46 - Đón Năm Mới Tại Chùa Sư Tử

 

English section: 

Flipping on the Switch in Our Mind 

The Six Thieves: Eyes, Ears, Nose, Tongue, Body and Mind

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography

46 - Passing the New Year at Shih Tzu Shan Monastery

 

Số 74, Hè 2009

 

Bồ Đề Hải 74 (PDF)

 

Tự Do Cần Hợp Lý 

Trong Tất Cả Giáo Pháp Mà Đức Phật Đã Giảng, Điều Quan Trọng Nhất Là Giới Luật 

Sai Một Ly – Đi Một Dặm
Phật Tổ Đạo Ảnh

Nguồn Gốc Năm Phái Thiền Tông
Suy Ngẫm: 

Những Bài Học Hòa Thượng Đã Dạy Tôi Vào Mùa Hè Tôi Tự Làm Khu Vườn Của Mình
Thư Chân Hành Giả

Lời Nói Đầu
Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện

#47 Từ Đỉnh Núi Sư Tử Đi Lạy Tiếp 

Thất và Pháp Hội 2009

 

English section: 

Unreasonable Freedom 

Lessons The Master Taught the Summer I Grew a Garden

 

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

47 - Starting to bow again on Shih Tzu Peak

Số 75, Thu 2009

 

Bồ Đề Hải 75 (PDF)

 

Thành Tâm Niệm Bồ Tát Địa Tạng

Xin Bồ-Tát Làm Tiêu Độc Cho Toàn Cầu
Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nếu Thực Sự Tu Hành
Ngũ Ấm Ma:Thọ Ấm #10
Thư Chân Hành Giả
Hằng Triều, Vị Hộ Pháp
Hư Vân Hòa Thượng Họa Truyện
#48. Nghỉ Đêm Ở Quán Trọ Nhỏ

Giới Thiệu Kinh Sách Tiếng Việt

Thất và Pháp Hội 2009

 

English section:

 

Reciting Earth Store Bodhisattva’s Name Sincerely Can Eradicate Karma Obstacle

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography:

48 - Staying overnight at a small inn

Số 70, Hè 2007

 

Bồ Đề Hải 70 (PDF)

Nhận Giả Mà Không Nhận Thật 

Vận Chuyển Càn Khôn - Thủ Trì Giới Luật

Con Cháu Của Ma Vương 

Luôn Mặc Áo Giới và Ăn Ngày Một Bữa 

Thất và Pháp Hội 2007

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN #42. Tiếp Tục Lạy Qua Tô Châu

 

English section:

 

Don't Mistake the False for the True 

To Turn a Hopeless Situation Around, Uphold the Precepts

The Offspring of the Demon King 

Wearing the Precept Sash and Eating One Meal a Day

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: #43. Continues to Bow at Length and Passes Through Su Chou

 

Số 71, Đông 2007

 

Bồ Đề Hải 71 (PDF)

Làm Thế Nào Để Được Tự Do Sanh Tử 

Không Giữ Giới Là Biểu Hiện Của Thời Mạt Pháp 

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của HT Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học: Chương Ba: Giảng Kinh

Thất và Pháp Hội 2007

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN #44. Chia Tay Tại Thường Châu

 

English section:

 

Don't Mistake the False for the True 

If We Don't Uphold the Precepts, It becomes the Dharma-ending Age 

Part Three: Chapter on Lecturing the Sutras

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 44 - Parting company at Chang Chou and going on alone

 

Số 72, Hè 2008

 

 Bồ Đề Hải 72 (PDF)

 

Giáo Dục Bắt Đầu Từ Trong Bụng Mẹ 

Nợ Hồ Đồ 

Án Ma Ni Bát Di Hồng 

Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh

Thử Luận Về Những Cống Hiến Của HT Tuyên Hóa Đối Với Nền Phật Học: Chương Bốn : Lão Tử và Trang Tử

Ngũ Ấm Ma: Thọ Ấm

Kinh Bách Dụ

Thất và Pháp Hội 2008  

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN #45 - Đảnh Lễ Tháp Của Tổ Sư Lãn Dung Tại Nam Kinh

 

English section:

 

Education Starts in the Womb

Debt Made in Confusion

OM MANI PADME HUM 

Part four: Chapter on Lao zi ang Zhuang zi

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 45 - Bowing to the stupa of Patriarch Lan at Nan Ching

Số 67, Thu 2005

 

Bồ Đề Hải 67 (PDF)

 

Khai Thị:

Từ Bi Hỷ Xả Là Cơ Bản Tu Đạo

Thương Yêu Là Thông Cảm

Anh Linh Và Sự Siêu Độ

HT Hư Vân họa truyện: #40. Hành Thiền Tại Chùa Cao Mân Ở Dương Châu

Kinh Sách Băng Ấn Hành

 

English section:

 

Souls and Ceremonies for Saving Them

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: #40 Walking and sitting meditation at Kao Min Monastery in Yang Chou

 

Số 68, Xuân 2006

 

Bồ Đề Hải 68 (PDF)

 

Kiến Tạo Thế Giới Cực Lạc

Nhẫn Là Bảo Vật Vô Giá

Lá Thư Đầu Xuân

Thất và Pháp Hội 2006

Nghiệp và Luân Hồi

Chay Thuần Khiết và Chay Giả Mặn

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN #41. Lập Đại Nguyện Triều Bái Núi Thanh Lương

 

English section:

 

Creating a Land of Ultimate Bliss

If We Can’t Bear It, We Can’t Put an End to It

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: #41
Making serious vows to go on a pilgrimage to Ch'ing Liang Mountain bowing once every three steps

Số 69, Đông 2006

 

Bồ Đề Hải 69 (PDF)

 

Tu Đạo Cần Phải Quý Phước Cầu Huệ

Thức Ăn Cho Tinh Thần

Ngũ Ấm Ma - Thọ Ấm

Quy Y và Phong Bì Đỏ

Thất và Pháp Hội 2007  

HƯ VÂN HÒA THƯỢNG HỌA TRUYỆN #42. Vượt Biển Đến Hồ Châu

 

English section:

 

In Cultivation, Cherish Your Blessings and Seek Wisdom  

Food for the Soul

Taking Refuge and Red Envelopes

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 
#42. Crossing the sea and arriving at Hu Chou

Số 64, Hè 2004

 

Bồ Đề Hải 64 (PDF)

 

Khai Thị: Hãy Biến Tâm Hiếu Sát Thành Tâm Từ Bi!

Nho Giáo, Ðạo Gíao, Phật Giáo - Tam Giáo không rời lòng người

Nguy Cơ Mạt Pháp

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Lời Cảnh Tỉnh: PHẦN 17: CỘI NGUỒN THẤM NHUẦN NHÂN TÍNH

HT Hư Vân họa truyện: #37. Tu Học Tại Chùa Thiên Ninh Ở Thường Châu

Giữ Cửa

Những Câu Chuyện Bên Trong Những Công Ty Sản Xuất Ðồ Chay Giả Thịt Với Ác Ý

Kinh Sách Băng Ấn Hành

 

English section:

 

Danger Signs During The Decline of Dharma

Confucianism, Taoism, and Buddhism Are Connected To The Mind

Changing Violence Into Compassion

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Inside Stories of Evil Imitation Meat Manufacturers

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 37. Taking part in a study at T'ien Ning Monastery in Ch'ang Chou

 

Số 65, Thu 2004

 

Bồ Đề Hải 65 (PDF)

 

Khai Thị: Tự Chuốc Lấy Diệt Vong

Phải Lạy Phật Trong Nội Tâm

Lời Cảnh Tỉnh: Phần 18: Thuyết Pháp Không Lời

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

HT Hư Vân họa truyện: #38. Hòa Thượng Đại Thủy Ở Tiêu Sơn, Trấn Giang

"Nói ba con đến đây, ba con sẽ khỏe ra."

Kinh Sách Băng Ấn Hành

 

English section:

 

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Tell Him To Come, He'll Get Well

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 38. Meeting the Venerable Master Ta Shui of Chiao Shan Mountain on the Chen River

 

 Số 66, Hè 2005

 

Bồ Đề Hải 66 (PDF)

 

Khai Thị: Cha Đại Từ Bi - Mẹ Đại Từ Bi

Thường Xuyên Niệm Phật, Quốc Thái Dân An

Chánh Pháp Là Gì ?

Niềm Hãnh Diện Về Con Trai Tôi - Những Lời Chân Thành Của Thân Mẫu Một Vị Tỳ Kheo

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

HT Hư Vân họa truyện: #39. Kim Sơn Giang Thiên Thiền Tự

Kinh Sách Băng Ấn Hành

 

English section:

 

On Proper Dharma

Taking Pride in My Son - A Bhikshu's Mother's Heartfelt Words

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 39. Arriving at Gold Mountain's Chiang T'ien Dhyana Monastery

 

Số 61, Hè 2003

 

Bồ Đề Hải 61 (PDF)

 

Chìa Khóa Khai Ngộ

Phước Huệ Song Tu

Nghiêm Trì Giới Luật, Học Nhẫn Nhục

Lời Cảnh Tỉnh: Công Sở Là Đạo Tràng

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Gậy Kim Cang Hét

Thông Báo Thất và Pháp Hội 2003

HT Hư Vân họa truyện #34. Giữ Giới Luật, Không Coi Thường Phòng Tối

 

English section:

 

The Key to Enlightenment

Where Do Blessings and Wisdom Come from?  

Strictly Uphold Precepts and Learn to Be Patient  

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography 

34. UPHOLDING THE MORAL PRECEPTS, HE WAS NOT MISLED IN A DARK ROOM

Số 62, Thu 2003

Bồ Đề Hải 62 (PDF)

 

Khai Thị:

Nguyện Cầu Thế Giới Hoà Bình

Biện Pháp Chấm Dứt Chiến Tranh Hay Nhất

"Ai Hồng Biến Ðịa Diệt Nhân Quần"

Thật Thà Niệm Phật

Sanh Tử Như Ngủ Thức - Miễn Là Niệm A Di Ðà

Ấn Quang Ðại Sư Pháp Ngữ

Triệt Ngộ Ðại Sư Khai Thị

Lời Cảnh Tỉnh: PHẦN 15: KHI GIỌT SÁP RƠI

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Gậy Kim Cang Hét

Thông Báo Thất và Pháp Hội 2003

HT Hư Vân họa truyện #35. Tham Lễ Danh Lam Thắng Cảnh Ở Hàng Châu

 

English section:

 

To Stop Wars, First Stop the Fighting in Your Mind

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography 

35. PAYS HOMAGE AT THE HOLY SITES IN HANGCHOU

Số 63, Xuân 2004

 

Bồ Đề Hải 63 (PDF)

 

Khai Thị:

Nói Chuyện Đầu Xuân

Đáng Sợ Thay Quả Báo Sát Sanh

Lời Cảnh Tỉnh: PHẦN 16: Đời Người Hữu Hạn, Thế Giới Vô Hạn

Bách Pháp Minh Môn Luận

Lời Chứng Sanh Tử

HT Hư Vân họa truyện:

#36. Triều Lễ Núi Tây Thiên Mục 

Vạn Phật Bảo Sám Chiều 27 tháng 4 (Sái Tịnh Ðạo Tràng) đến 20 tháng 5, 2004.

Kinh Sách Băng Ấn Hành

 

English section:

 

Changing Your Faults and Becoming Good Is The Auspicious Thing

The Horror of Taking Lives and Eating Meat

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography: 

36. MAKES OBEISANCE AT HSI T'IEN (WESTERN HEAVEN) MOUNTAIN

 

Số 58, Thu 2002

Bồ Đề Hải 58 (PDF)

Khai Thị:
Không Thể Tuỳ Tiện

Lời Cảnh Tỉnh
Công Sở Là Ðạo Tràng

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma:
Sắc Ấm
.

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #31:Nhân Nào Quả Nấy

 

English section:

 

Don't Show Off

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts

13. Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #31: Thus is the cause, thus is the effect

Số 59, Đông 2002

 Bồ Đề Hải 59 (PDF)

Khai Thị:
Quý Vị Có Biết Quỷ Là Gì Không ?

Lời Cảnh Tỉnh: Sức Mạnh Của Hạt Giống

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Thông Báo

Nhân Dịp Xuân Về Học Tập Tinh Thần Bồ Tát Di Lạc

HT Hư Vân họa truyện #32: Trước Ðộng Triều Dương Thấy Rồng Vàng

 

English section:

You Know What Ghosts Are?

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts

13. Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #32: See  A Golden Dragon At Ch'ao Yang (Ocean Tide) Cave

Số 60, Xuân 2003

Bồ Đề Hải 60 (PDF)

 

Khai Thị:

Vì Sao Chiến Tranh ?

Một Ðại Họa Cho Nhân Loại

Lời Cảnh Tỉnh: Trang Giấy Trắng Của Ðời Mình 

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma: Thọ Ấm

Thông Báo Thất và Pháp Hội 2003

HT Hư Vân họa truyện #33: Ðảnh Lễ Xá Lợi Chùa A Dục Vương

 

English section:

 

The Scourge of Humanity

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts: Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #33: Bows To The Relics At King Ashoka Temple

 

Số 55, Đông 2001

Bồ Đề Hải 55 (PDF)

 

Khai Thị:
Giử Giới Luật Là Vận Chuyển Càn Khôn

Tiêu Diệt Ngoại Tam Ác và Nội Tam Ðộc

Lời Cảnh Tỉnh

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm:
Năm Mươi Ấm Ma

Thông Báo

Vườn Thơ Tịnh Ðộ

HT Hư Vân họa truyện #28: Thay Ðổi Nếp Sống, Học Giáo Thiên Thai

 

English section:

 

To Turn a Hopeless Situation Around, Uphold the Precepts

Extinguish the Three External Evils and the Three Internal Poisons

The Shurangama Sutra: The Fifty Skandha-Demon States

Awakening Poem

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #27: Approaches The Orthodox Way

Số 56, Xuân 2001

Bồ Đề Hải 56 (PDF)

English section:

 

Why Can't We See The Buddha?

The Shurangama Sutra: The Fifty-Skandha Demon

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #29: Trains Under the Ch'an Rules of the Prajna

Số 57, Hè 2002

 

Bồ Đề Hải 57 (PDF)

Khai Thị:
Tiền Có Khả Năng Thần Thông, Chớ Lầm Nhân Quả

Lời Cảnh Tỉnh
Trang Giấy Trắng Của Ðời Mình, Làm Sao Viết Chữ Người

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm
Năm Mươi Ấm Ma:
Sắc Ấm
.

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #30:
Triều Bái Núi Phổ Ðà Ở Nam Hải

 

English section:

 

Do You Know How To Use The Money?

The Shurangama Sutra:
The Fifty-Skandha Demon States

Still Thoughts

13. Life Is a Blank Sheet of Paper

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #30 
Pilgrimage to P'U T'O Moutain

Số 52, Xuân 2001

Bồ Đề Hải 52 (PDF)

 

Khai Thị:
Nhất Niệm Vô Minh Tức Ðọa Luân Hồi

Lời Cảnh Tỉnh:
Ngộ Rằng Trời Ðất Bao La

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn Kinh

Thông Báo

HT Hư Vân Họa Truyện #25:
Sống Ðời Tịch Tỉnh Chốn Thâm Sơn

 

English section:

 

With a Single Thought of Ignorance One Falls into the Cycle of Rebirth

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #25:
Dwells In The Deep Mountain Stillness

Số 53, Hè 2001

Bồ Đề Hải 53 (PDF)

 

Khai Thị:
Ăn Chay - Không Ăn Chay

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm:
Năm Mươi Ấm Ma

Lục Tổ Pháp Bảo Ðàn Kinh

Thông Báo

HT Hư Vân Họa Truyện #26:
Thiện Tri Thức Chỉ Ðường

 

English section:

 

The Shurangama Sutra:
The Fifty Skandha-Demon States

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #26:
Guiding Advisor

Số 54, Thu 2001

Bồ Đề Hải 54 (PDF)

 

Khai Thị:
Niệm Quán Âm Khi Khẩn Cấp

Công Ðức Ăn Chay

Lời Cảnh Tỉnh:

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Kinh Lăng Nghiêm:
Năm Mươi Ấm Ma

Thông Báo

Vườn Thơ Tịnh Ðộ

HT Hư Vân Họa Truyện #27:
Gặp Ðược Chánh Ðạo

 

English section:

 

In an Emergency, Recite Guanshiyin Bodhisattava's Name

The Shurangama Sutra:
The Fifty Skandha-Demon States

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #27:
Approaches The Orthodox Way

Số 49, Hè 2000

 

Bồ Đề Hải 49 (PDF)

 

Khai Thi: Ngũ Giới Thập Thiện Tiêu Tai nạn

Lời Cảnh Tỉnh Hạt Lúa Chín Tròn Ðầy

Kim Cang Kinh Thiển Thích 13. Như Pháp thọ Trì

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

Thông Báo

HT Hư Vân Họa Truyện #22. Quyến Thuộc cũng Xuất Gia

 

English section:

 

To Eradicate Disasters, Cultivate the Five Precepts and the The Ten Deeds

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
13: Receiving And Holding "Thus" Dharma

The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra:
Universal Door Chapter

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #22:
His Relatives Also Leave The Home-Life Behind

Số 50, Thu 2000

Bồ Đề Hải 50 (PDF)

 

Khai Thị: Phải Cứu Vãn Nguy Cơ của Thế Giới

Lời Cảnh Tỉnh: Cỏ Vô Minh và Duyên Giúp Ích

Kim Cang Kinh Thiển Thích - Ðoạn 14: Ly Tướng Tịch Diệt

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Lược Giảng

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #23 - Không Tham Văn Lợi

 

English section:

 

Saving the World from Calamities

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
Part 14: Still Extinction Apart From Marks

The Sutra in Forty-two Sections Spoken by the Buddha

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #23:
Not greedy For Fame, Profit, Or Offerings

 

Số 51, Đông 2000

Bồ Đề Hải 51 (PDF)

 

Khai Thị: Tương Lai của Nhân Loại

Lời Cảnh Tỉnh:
Phiền Não và Bồ Ðề

Kinh Ðại Bi Tâm Ðà La Ni

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #24:
Khổ Hạnh Tu Thiền Tập Ðịnh

 

English section:

 

The Future of Human Kind

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #24:
Practices Austerities and Cultivates Dhyana Samadhi

 

Số 46, Tháng 9-10, 1999

Bồ Đề Hải 46 (PDF)

 

Khai Thị: Thiện, Ác Không Rời Một Niệm Ở Trong Tâm Ta

Lời Cảnh Tỉnh:Vết Thương ở Nơi Người, Ðau Ðớn nơi Lòng Ta

Kim Cang Kinh Thiển Thích: 10: Trang Nghiêm Tịnh Ðộ

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

Ðại Bi Chú Cú Giải

Thông Báo

HT Hư Vân Họa Truyện #19: Cần Cù Trồng Rau Cúng Dường Chư Tăng

 

English section:

 

Good and Evil Are Not Beyond a Single Thought

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:10: The Adornment of Pure Lands

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #19:Tirelessly Labors Raising Vegatables To Offer To The Sangha

 

Số 47, Xuân 2000

Bồ Đề Hải 47 (PDF)

 

Khai Thị: ng Người Một Ngày Không Thể  Không Vui

Lời Cảnh Tỉnh Hoa Sen Thanh Tịnh

Kim Cang Kinh Thiển Thích 11. Vô Vi Phước Thắng

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

Ðại Bi Chú Cú Giải  

Sức Mạnh Vạn Năng

Thông Báo

HT Hư Vân Họa Truyện #20. Hành Đường

Kính gởi độc giả  

 

English section:

 

Our Hearts Cannot Be Unhappy For A Single Day

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
Part 11: The Supremacy of Unconditioned Blessing

Your Mighty Mind

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #20: Attendant of the Hall

 

Số 48, Xuân 2000

Bồ Đề Hải 48 (PDF)

 

Khai Thị: Tham Sân Si Làm Chướng Ngại Ðường Tu

Lời Cảnh Tỉnh Tình Thương Vô Nhiễm

Kim Cang Kinh Thiển Thích 12. Tôn Trọng Chánh Giáo

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

Ðại Bi Chú Cú Giải

Thông Báo

HT Hư Vân Họa Truyện #21. Diển Tọa

 

English section:

 

Greed, Hatred and Stupidity Obstruct Cultivation of the Way

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
Part 12: Revering The Orthodox Teaching

The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra: Universal Door Chapter

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #21: Verger

 

Số 43, Tháng 3-4, 1999

Bồ Đề Hải 43 (PDF)

 

Khai Thị:
Số Không: Kho Tàng Sáng Suốt Vĩ Ðại Của Tự Tánh

Kim Cang Kinh Thiển Thích
Phần 7: Vô Ðắc Vô Thuyết

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Ðại Bi Chú Cú Giải

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #16 - Thọ Cụ Túc Bảo Giới

 

English section:

 

Zero: The Bright Store of Your Own Nature

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #16

 

Số 44, Tháng 5-6, 1999

Bồ Đề Hải 44 (PDF)

 

Khai Thị:
Gốc Bền Vững, Ðạo Phát Sanh

Lời Cảnh Tỉnh:
Hiện Tại Là Thời Cơ Tốt Nhất

Kim Cang Kinh Thiển Thích:
Phần 8: Y Pháp Xuất Sanh

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm

Ðại Bi Chú Cú Giải

Nhân Dịp Lễ Giỗ Hòa Thượng:
Nhớ Lại Nhân Duyên "Như Thị" Với Hư Công

Thông Báo

HT Hư Vân Họa Truyện #17:
Ẩn Nơi Hang Sâu, Âm Thầm Tu Tập

 

English section:

 

When the Foundation is Established, the Way Comes Forth

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
Part 8: Relying on Dharma, They Come Forth

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #17:
Settles In A Cliff Cave and Cultivates In Seclusion

 

Số 45, Vu Lan 1999

Bồ Đề Hải 45 (PDF)

 

Khai Thị:
Sát Sanh và Bệnh Tật

Lời Cảnh Tỉnh:
Như Trăng, Như Gương, Như Nước

Kim Cang Kinh Thiển Thích:
Ðoạn 9: Nhất Tướng Vô Tướng

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh:
Phổ Môn Phẩm Lược Giảng

Ðại Bi Chú Cú Giải

Thông Báo

HT Hư Vân Họa Truyện #18:
Vâng Mệnh Phục Vụ Thường Trụ

 

English section:

 

For Hundreds of Thousands of Years, The Stew in the Pot Has Boiled Up A Resentment Very Hard To Level

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra:
Part 9: The One Mark is No Mark

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #18:
Ordered To Serve The Permanently Dwelling

 

Số 40, Tháng 9-10, 1998

Bồ Đề Hải 40 (PDF)

 

Khai Thị: Phá Bỏ Tri Kiến Nhân Ngã, Chia Rẽ Phật Giáo

Lời Cảnh Tỉnh

Kim Cang Kinh Thiển Thích
Phần 4: Diệu Hạnh Vô Trụ

Vu Lan

Nhân Mùa Vu Lan: Hiếu Kinh của Phật Giáo

Thông Báo

Ðạo Làm Người: Quẻ Khôn

HT Hư Vân họa truyện #13 - Âm Thầm Trốn Nhà Ði Nhưng Thất Bại.

Tụng Ðại Bi Chú - Alpha

 

English section:

 

The Need to Rid Oneself of Views of Self and Others in Buddhism

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #13

Great Compassion Mantra Recitation - Alpha

Số 41, Tháng 11-12, 1998

Bồ Đề Hải 41 (PDF)

 

Khai Thị: Nợ Hồ Ðồ

Lời Cảnh Tỉnh

Kim Cang Kinh Thiển Thích
Phần 5: Như Lý Thực Kiến

Lá Thơ Tịnh Ðộ - Thơ gởi cư sĩ Cao Thiệu Lân

Nhân Dịp Lễ Vía Ðức Phật A-Di-Ðà: Tín, Hạnh

Thông Báo

Ðạo Làm Người: Quẻ Truân

HT Hư Vân họa truyện #14 - Thuyết Pháp Ðộ Hai Người Vợ

Tụng Ðại Bi Chú - Alpha

 

English section:

 

Messy Accounts

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #14

Great Compassion Mantra Recitation - Alpha

 

Số 42, Xuân 1999

Bồ Đề Hải 42 (PDF)

 

Khai Thị: Biến Cải Tập Quán Cũ, Tuyển Chọn Tôn Chỉ Mới

Kim Cang Kinh Thiển Thích
Phần 6: Chánh Tín Hy Hữu

Nguyện

Thông Báo

HT Hư Vân họa truyện #15 - Rời Bỏ Ðời Thế, Cùng Bạn Xuất Gia

 

English section:

 

Changing Old Habits and Making New Resolutions

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #15

 

Số 37, Tháng 3-4, 1998

Bồ Đề Hải 37 (PDF)

 

Hãy nỗ lực Vì Hòa Bình Của Thế Giới

Lời Cảnh Tỉnh

Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Bài Nói Chuyện Nhân Ngày "Lễ Tắm Phật"

Kim Cang Kinh Thiển Thích

Thông Báo

Chạy Trốn
Cẩm Nang Tu Ðạo: Xuất gia và Tại gia

Vấn Ðáp

HT Hư Vân họa truyện #10 Ðọc Chuyện Hương Sơn, Phát Tâm Xuất Gia

 

English section:

 

Working Hard for World Peace

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #10

Số 38, Tháng 5-6, 1998

Bồ Đề Hải 38 (PDF)

 

Sửa Ðổi Lỗi Lầm Thì Nghiệp Sẽ Tiêu Tan

Lời Cảnh Tỉnh

Kim Cang Kinh Thiển Thích
Phần 2: Thiện Hiện Khải Thỉnh

Nhân Mùa Phật Ðản: Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật

Thông Báo

Tam Sinh Thạch

Thế Nào Là Ma Nghiệp?

HT Hư Vân họa truyện #11 - Triều Bái Các Chùa Ở Nam Nhạc

 

English section:

 

Faults When Changed Will Disappear

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #11

Số 39, Tháng 7-8, 1998

Bồ Đề Hải 39 (PDF)

 

Vì Sao Không Tương Ứng Với Ðạo?

Lời Cảnh Tỉnh

Kim Cang Kinh Thiển Thích
Phần 3: Ðại Thừa Chánh Tông

Nhân Mùa Vu Lan: Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Chăng?

Thông Báo

Thế Nào Là Ma Nghiệp?

Ðạo Làm Người

HT Hư Vân họa truyện #12 - Cha Bắt Tu Tập Ngoại Ðạo

 

English section:

 

Why Do We Lose The True Way?

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

 

Số 34, Tháng 9-10, 1997

 

Bồ Đề Hải 34 (PDF)

Phát Triển Phật Giáo Phải Bắt Ðầu Từ Giáo Dục

Lược Giảng Kinh Kim Cang Bát-Nhã Ba-La-Mật

Chứng Ðạo Ca

Thông Báo

Rèn Luyện Cốt Khí

Kinh A-Di-Ðà Thiển Thích

Thơ

Sơ Lược về Phật Giáo

HT Hư Vân họa truyện #7 Ðể Nối Dõi Tông Ðường

 

English section:

 

Dharma Talk: Developing Buddhism Through Education

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

The General Explanations of The Buddha Speaks of Amitabha Sutra

Buddhism: A Brief Introduction

 

Số 35, Tháng 11-12, 1997

 

Bồ Đề Hải 35 (PDF)

Cha Mẹ là Tấm Gương Cho Con Cái

Lời Cảnh Tỉnh

Kim Cang Kinh Thiển Thích

Chứng Ðạo Ca

Thông Báo

A-Di-Ðà Kinh Thiển Thích

Phương Pháp Tu Tập Ðể Tâm Ý Ðược Nhu Hòa và Nhẫn Nại

Năm Lá Thơ của Diêm Vương

Cẩm Nang Tu Ðạo

Vấn Ðáp

Sơ Lược về Phật Giáo

HT Hư Vân họa truyện #8 Cá Voi Ðến Chầu Thuyền Pháp

 

English section:

 

Parents Are Role-Models for Their Children

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

The General Explanations of The Buddha Speak of Amitabha Sutra

King Yama's Five Letters

Buddhism: A Brief Introduction

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #8

Số 36, Tháng 1-2, 1998

 

Bồ Đề Hải 36 (PDF)

Nói Chuyện Ðầu Năm

Lá Thư Ðầu Xuân

Lời Cảnh Tỉnh

Kim Cang Kinh Thiển Thích

Chứng Ðạo Ca

Thông Báo

Sơ Lược về Phật Giáo: Ðịnh, Tuệ

Vấn Ðáp

HT Hư Vân họa truyện #9 Lần Ðầu Thấy Phật Pháp Tăng

 

English section:

 

New Year Talk

A General Explanation of The Vajra Paramita Sutra

Buddhism: A Brief Introduction -- Meditative-concentration, Wisdom(Prajna)

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography #9

 

Số 31, Tháng 3-4, 1997

 

Bồ Đề Hải 31 (PDF)

 

Giáo dục : Thai giáo 

Chứng Ðạo Ca

Khai Thị : Quán Âm thất - Quán Thế Âm Bồ Tát Là Huynh Đệ Của Chúng Ta

Danh từ Phật học : Thập thiện, thập ác

Âu Châu hoằng Pháp ký

Thơ kệ : Ca ngợi chư Tăng

Hòa Thượng Hư Vân họa truyện # 4. Thăng chức làm Phó-quan-mục Tuyền Châu

Sáu cách phát tâm tà

 

English section:

 

Education starts from the womb

Guanyin Bodhisattva Our Brother

Dharma talks in Europe

Buddhist Terminology: Ten Deeds

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography 

Số 32, Tháng 5-6, 1997

 

Bồ Đề Hải 32 (PDF)

 

Giáo dục: Trẻ Em Hư Hỏng Phát Sanh Từ Ðâu?

Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật

Chứng Ðạo Ca

Thông Báo

Kinh A-Di-Ðà Thiển Thích

Thơ

Sơ Lược về Phật Giáo

Hạnh Xuất Gia: Ðộ Người

HT Hư Vân họa truyện #5

 

Số 33, Tháng 7-8, 1997

 

Bồ Đề Hải 33 (PDF)

 

Giáo dục: Căn Bản Làm Người Trước Tiên Phải Làm Tròn Chữ Hiếu

Phụ Mẫu Sư Trưởng

Chứng Ðạo Ca

Thông Báo

Kinh A-Di-Ðà Thiển Thích

Thơ

Làm Sao Biết Ðược Cảnh Giới Trước Mắt Là Thật Hay Giả

Ðịa Tạng Thất Khai Thị

Hạnh Xuất Gia: Ðộ Người

HT Hư Vân họa truyện #6 Thời thơ ấu

Số 28, Tháng 9-10, 1996

 

Bồ Đề Hải 28 (PDF)

 

 

Khai Thị Nhân Mùa Vu-Lan: Cầu Xin Bồ Tát Làm Tiêu Ðộc Cho Toàn Cầu

Cẩm Nang Tu Ðạo - Chương VI : Hạnh Xuất Gia

Chân Thật Tu Hành, Chớ Buông Lung  

Thông Báo

Lịch Trình 

Số 29, Tháng 11-12, 1996

 

Bồ Đề Hải 29 (PDF)

 

English section:

 

Buddhist Terminology: Buddha-Recitation

Số 30, Tháng 1-2, 1997

 

Bồ Đề Hải 30 (PDF)

 

Giáo dục: Tại sao thế giới sụp đổ ? 

Sơ lược về Phật Giáo 

Năm mới, con người mới

Danh từ Phật học : Kinh

Tu đạo : 10 phương pháp tu hành theo kinh Hoa Nghiêm

Thơ kệ

Hòa Thượng Hư Vân họa truyện: Mộng Thấy Điềm Lành

Thông báo : chương trình lễ, thất, và Pháp hội năm 1997 tại Vạn Phật Thánh Thành 

 

English section:

 

The basic cause of the world's demise

Buddhism - A Brief Introduction

Buddhist Terminology: Sutra

Ven. Master Hsu Yun Pictorial Biography 

The City of Ten Thousand Buddhas 1997 calendar for celebrations, sessions, and Dharma assemblies.

 

Số 25, Tháng 3-4, 1996

 

Bồ Đề Hải 25 (PDF)

 

Khai Thị: Một Cuốn Kinh Rất Khó Tụng

Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương V- Việc Làm Ba-La-Mật

Thiền Thất Khai Thị

Ngữ Lục

Hoài Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa

Danh Từ Phật Học : A Tu La  

Thông Báo

Lịch Trình Trong Năm 1996  

 

Số 26, Tháng 5-6, 1996

 

Bồ Đề Hải 26 (PDF)

 

Số 27, Tháng 7-8, 1996

 

Bồ Đề Hải 27 (PDF)

Khai Thị:Cảm Kích Ân Ðức Chư Phật và Chư Bồ Tát

Lên Diệu Giác Sơn Viếng Vạn Phật Thành

Cẩm Nang Tu Ðạo-Chương VI: Hạnh Xuất Gia

Ngữ Lục

Danh Từ Phật Học - Phật Giáo

Thông Báo

Chương Trình Pháp Hội Niết Bàn Chu Niên (23/6/1996)

Lịch Trình Tháng 6-8/1996  

 

Số 22, tháng 9 - 10, 1995

 

Bồ Đề Hải 22 (PDF)

Mặt Trời trí tuệ chợt sa, Nhân gian đượm màu tang tóc …Một Vị Tổ Sư Phật Giáo Đã Nhập Niết-Bàn  

Thánh Lễ Nhập Kim-Quan  

Lễ Di Chuyển Kim-Quan Về Vạn Phật Thánh Thành  

Khai Thị: Hãy Học Cho Giỏi Mới Trọn Vẹn Đạo Hiếu!  

Cẩm Nang Tu Đạo: Chương III: Rõ Nghĩa  

Danh Từ Phật Học: Duyên Giác  

Thông Báo  

Lịch Trình Tháng 9-11/1995

 

Số 23, tháng 11 - 12, 1995

 

Bồ Đề Hải 23 (PDF)

Tiễn Ðưa Sư-Phụ Về Cõi Hư Vô

Khai Thị: Vì Sao Phải Niệm Phật

Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương IV: Pháp Môn Tịnh Ðộ

Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Hay Chăng?

Ngữ Lục

Danh Từ Phật Học: Sa-Môn

Thông Báo

Lịch Trình Tháng 10/1995-01/1996

Số 24, tháng 1 - 2, 1996

 

Bồ Đề Hải 24 (PDF)

Lòng Người Chẳng Thể Một Ngày Không Vui

Thiền Thất Khai Thị: Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng

Cẩm Nang Tu Ðạo: Chương IV: Pháp Môn Tịnh Ðộ

Ngữ Lục

Danh Từ Phật Học: Thiền

Thông Báo

Lịch Trình Tháng 12/1995-03/1996

 

Số 20, tháng 5 - 6, 1995

 

Bồ Đề Hải 20 (PDF)

Khai Thị Ngày Phật Đản

Cẩm Nang Tu Đạo: Chương II: Khổ Hạnh

Hoa Sen Ngày Xuân

Danh Từ Phật Học: Thanh Văn

Lịch Trình Sinh Hoạt Tại Tu Viện  Phật Giáo Berkeley

Thông Báo: Lịch Trình Tháng 5-7/1995

 

 Số Đặc Biệt, tháng 7, 1995

 

Số Ðặc Biệt, tháng 7, 1995 (PDF)

Tổ Sư Phật Giáo Nhập Niết-Bàn

Trích Lục Chúc Thư Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Mười Tám Ðại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Hoa Sen Ngày Xuân

Lịch Trình Tháng 6-9/1995  

 

 

 

 

Số 21, tháng 7 - 8, 1995

 

Bồ Đề Hải 21 (PDF)

Tổ Sư Phật Giáo Nhập Niết-Bàn

Sơ Lược Phật Sự Của Hòa Thượng Tuyên Hóa Tại Phương Tây

Trích Lục Chúc Thư Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Đừng Ham Thần Thông, Dị Đoan

Cẩm Nang Tu Đạo: Chương II: Khổ Hạnh

Mẹ Tôi Về Lại Cội Nguồn

Danh Từ Phật Học: Vu-Lan Bồn

Lịch Trình Tháng 6-9/1995  

 

Số 17, tháng 9-12, 1994

 

PDF-Số 17, tháng 11-12, 1994

 

Tu Đạo Không Được Cẩu Thả

Cẩm Nang Tu Ðạo: 3. E. Tâm Trường Viễn

Thần Công, Quỷ Công, Ma Công, Yêu Công, Đều gọi là Khí Công

Chỉ Nam Tu Hành

Vì Nền Giáo Dục Mà Làm Chuyện Giáo Dục

Đêm An Lành

Cây Long Não 1,000 Năm Xin Quy Y Cửa Phật, Thiện Nam Tín Nữ Bốn Phương Xin Xuất Gia!

Thông Báo

Lịch Trình Trong năm 1995

 

Số 18, tháng 1-2, 1995

 

Bồ Đề Hải 18 (PDF)

 

PDF-Số 18, tháng 1-2, 1995

Xuân Ất Hợi 1995: Nói Chuyện Ðầu Xuân

Cẩm Nang Tu Ðạo: 4. Bản Sắc của Việc Tu

Chứng Ðạo Ca

Danh Từ Phật Học: Bồ Tát

Cây Long Não 1,000 Năm Xin Quy Y Cửa Phật, Thiện Nam Tín Nữ Bốn Phương Xin Xuất Gia!

Lịch Trình Trong năm 1995

Số 19, tháng 3-4, 1995

 

Bồ Đề Hải 19 (PDF)

Khai Thị: Sáu Đại Tông Chỉ Của VPTT

Cẩm Nang Tu Đạo: Bản Sắc Của Việc Tu

Tám Đức Tánh Căn Bản Làm Người

Mười Nguyên Lý Căn Bản Ðể Cải Thiện Cuộc Sống

Danh Từ Phật Học : A-La-Hán

Lịch Trình Tháng 3- 5 / 1995 

 

English section:

 

Buddhist Terminology : Arhat

Số 14, tháng 9-12, 1993

 

Bồ Đề Hải 14 (PDF)

Vì Sao Thế Giới Sụp Đổ?

Sám Hối Nghiệp Chướng

Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thanh Cứu Khổ

Thông Báo Đả Phật Thất Thiền Thất

Cảm Nghĩ Về Thất

Cẩm Nang Tu Đạo: - 3. Nẻo Chánh Để Tu Hành

 

English section:

 

The Basic Cause of the World's Demise

Wonderful Sound, Kuan Shih Yin

 

Số 15, Xuân 1994

PDF-Số 15, Xuân, 1994

Hoa Sen Ngày Xuân

Lá Thư Đầu Xuân

Thông Báo

 

English section:

 

My Dear Sister

 

Số 16, tháng 3 - 8 1994

PDF-Số 16, tháng 3-8, 1994

Làm Người Phải Biết  Hiếu Thảo Với Cha Mẹ

Tôn Giả Mục Kiền Liên

Danh Từ Phật Học - Phật

Phật Pháp: Món Quà Của Chân Lý

Thiền

Phật học Vấn Đáp

Thông Báo 

 

Số 11, tháng 5, 1993

 

Bồ Đề Hải 11 (PDF)

Thơ: Chiến Tranh, Natural Feelings, Compassion

Số 12, tháng 6-7, 1993

 

Bồ Đề Hải 12 (PDF)

Khai Thị: Bớt Nói Một Vài Lời, Niệm Thêm Nhiều Tiếng Phật

Thơ: Băng Nước

Chứng Đạo Ca

Phương Tiện Khai Thị

Bài Trừ Sắc Thái Mê Tín

Tám Đức Tính Căn Bản Làm Người

Lòng Tham Không Đáy Của Con Người

Học Phật Vấn Đáp 

Thông Báo

Songs for Awakening

 

Sila and the Mordern Age

 

Số 13, tháng 8, 1993

 

Bồ Đề Hải 13 (PDF)

Vu Lan Khai Thị: Nhân Ác Lớn Nhất Là Sát Sanh Ăn Thịt

Mẹ Tôi

Hiếu Đạo

Thật Thà Mà Tu

Phổ Biến và Triển Khai "Hội Tịnh Nghiệp" tại Chùa Kim Sơn

Cẩm Nang Tu Đạo: - 3. Nẻo Chính Để Tu Hành

Học Phật Vấn Đáp

Thông Báo

Số 8, tháng 11-12, 1992

 

Bồ Đề Hải 8 (PDF)

Phiền Não Tức Bồ Ðề

Thơ: Hám Sơn Ðại Sư (dạy Tâm Văn Thiền Sư)

Thông Báo

Lời Hướng Dẫn về Cách Tập Thiền-vi. Thiền Là Nhiếp Tâm

Tìm Ðiều Tốt của Người, Nhận Ðiều Lỗi của Mình

Học Phật Vấn Ðáp

Số 9, tháng 1-2, 1993

 

Bồ Đề Hải 9 (PDF) 

Bịnh AIDS: Một Ðại Họa Cho Nhân Loại

Lời Hường Dẫn về Phương Cách Thiền Tập - Bài 5: Thu Thập Thân Tâm

Thơ: Nóng Giận

Học Đạo

Học Phật Vấn Đáp 

Thông Báo

 

English 

The Scourge of Humanity!  

Số 10, tháng 3-4, 1993

 

Bồ Đề Hải 10 (PDF)

Cầu Đạo

Nói Chuyện Với Học Sinh Trường Trung Học Lowell

Để bạn suy gẫm…

Cẩm Nang Tu Đạo: Chương 1: Tu Hành

Sinh Hoạt Thánh Thành: Hằng Ngày

 

Thông Báo

 

 Số 5, tháng 6, 1992

 

Bồ Đề Hải 5 (PDF)

Tất Cả Mọi Thứ Đều Là Phật Pháp!

Sơ Cơ Tập Thiền

Thông Báo: Thủy Lục Không Pháp Hội

Thông Báo Đại Giới Đàn Lần Thứ 7

Số 6, tháng 7 - 8, 1992

 

Bồ Đề Hải 6 (PDF)

Điều Thiết Yếu Khi Niệm Phật

Kệ Khai Thị Niệm Phật

Tức Sự Minh Lý - Minh Lý Tức Sự

Sơ Cơ Thiền Tập

Thất và Pháp Hội Năm 1992 tại Vạn Phật Thánh Thành 

 

Số 7, tháng 9 - 10, 1992

 

Bồ Đề Hải 7 (PDF)

Pháp Ngữ Lục - Lão Hòa Thượng Hư Vân

Tu Đạo Cần Có Tâm Hằng Thường

Thông Báo

Tọa Thiền Khai Thị: 3. Bồ Đề Đạt Ma Độ Chim Oanh Vũ

Vài Nét Về Vạn Phật Thánh Thành

Học Phật Vấn Đáp

Bồ Đề Hải - Số 2, tháng 3, 1992

 

Bồ Đề Hải 2 (PDF)

Quán Âm Thất Khai Thị

Dùng Sáu Căn Niệm Quán Âm

Niệm Quán Âm Nhiều Thêm: Vọng Tưởng Bớt Ít Ði

Ðời người có ý nghĩa gì?

Thông Báo

Mưa Pháp: Khuyến Tu Tịnh Ðộ Tụng

Pháp Ngữ 1

Bồ Đề Hải - Số 3, tháng 4 1992

Bồ Đề Hải 03 (PDF)

 

Khai Thị

Vạn Sự, Nhẫn Là Quý

Vạn Phật Bảo Sám

Hám Sơn Đại Sư: Pháp Ngữ 1

Kiếp Tằm

Sinh Hoạt Thánh Thành Hằng Ngày

Thông Báo

 Số 4, tháng 5, 1992

 

Bồ Đề Hải 4 (PDF)

Khai Thị: Phật Pháp Rất Bình Thường

Bái Nói Chuyện Nhân Ngày lễ Tắm Phật

Pháp Ngữ - Đại Sư Hám Sơn

Chương Trình Phật Đản

Thông Báo

Bản Tin tháng 9/1991

 

Bản Tín tháng 9/1991 (PDF)

 

Tu Đạo Cần Có Tâm Kiên Trì Không Đổi

 

Bản Tin tháng 11/1991

 

Tu Đạo Cần Phải Bỏ Ác Làm Lành

 

Bồ Đề Hải - Số 1, tháng 2, 1992

Bồ Đề Hải 1 (PDF)

 

Lời khuyến khích đầu năm

Encouragement for new year

Khai thị: Tự Tại Phi Tha Tại

Pháp Ngữ 1

Thông Báo

Mưa pháp

Chương trình Thất và Pháp Hội 1992

 

 Các số Bồ Đề Hải đang được đánh máy lại những số còn thiếu, mong quý bạn đọc thông cảm.

Bồ Đề Hải 28 (PDF)

Bồ Đề Hải 29 (PDF)

Bồ Đề Hải 26 (PDF)

Bồ Đề Hải 27 (PDF)

Bồ Đề Hải 24 (PDF)

Bồ Đề Hải 25 (PDF)

Bồ Đề Hải 22 (PDF)

Bồ Đề Hải 23 (PDF)

Bồ Đề Hải 20 (PDF)

Bồ Đề Hải 21 (PDF)

Bồ Đề Hải 18 (PDF)

Bồ Đề Hải 19 (PDF)

Bồ Đề Hải 16 (PDF)

Bồ Đề Hải 17 (PDF)

Bồ Đề Hải 14 (PDF)

Bồ Đề Hải 15 (PDF)

Bồ Đề Hải 12 (PDF)

Bồ Đề Hải 13 (PDF)

Bồ Đề Hải 10 (PDF)

Bồ Đề Hải 11 (PDF)

Bồ Đề Hải 08 (PDF)

Bồ Đề Hải 09 (PDF)

Bồ Đề Hải 06 (PDF)

Bồ Đề Hải 07 (PDF)

Bồ Đề Hải 04 (PDF)

Bồ Đề Hải 05 (PDF)

Bồ Đề Hải 02 (PDF)

Bồ Đề Hải 03 (PDF)

Bồ Đề Hải 01 (PDF)

 

Trở về trang nhà - Return to homepage | Về đầu trang - Top of page