Các Pháp Hội tại Chùa Berkeley

 

 

từ 27 tháng Sáu đến 5 tháng Bảy, 2020

 

http://www.berkeleymonastery.org

Berkeley Buddhist Monastery Online Schedule

 

 

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID

 

 

The 25th Anniversary of Venerable Master Hsuan Hua entering Nirvana online

 

Saturday, June 27, 2020 6:30-7:30am (Pacific Time Zone, California)

 

Lễ Kỷ Niệm Trực Tuyến (online) 25 năm Nhập Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020 từ 6:30 - 7:30 giờ sáng, giờ California.

*Special Event* 25th VM Nirvana Day - Evening Talks

Saturday, June 27, 7:30pm (Pacific Time Zone, California)

Chương Trình Đặc Biệt * Kỷ Niệm Trực Tuyến (online) 25 năm Nhập Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa – Nói chuyện buổi tối Thứ Bảy

Thứ Bảy, 27 tháng Sáu, lúc 7:30 chiều, giờ California.

Great Compassion Mantra Dedication of Merit

Sunday, June 28, 6:30am (Pacific Time Zone, California)

Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì Tụng Chú Đại Bi

Chủ Nhật ngày 28 tháng Sáu, lúc 6:30 sáng, giờ California.

Three-Day Amitabha Session and Eight Precepts Transmission

 

Dates: Friday-Sunday, July 3-5, 2020

Time: 8-10am; 2-4:30pm (Pacific Time Zone, California)

 * 12-1pm (Daily Guan Yin and Amitabha Recitation continues)

 * Friday, July 3, 8-9am, Transmission of the Eight Precepts

Khóa Tu A Di Đà Ba Ngày và Truyền Thọ Giới Bát Quan Trai

Từ thứ Sáu ngày 3 tháng Bảy đến Chủ Nhật ngày 5 tháng Bảy, 2020
Thời gian: 8-10 sáng; 2-4:30 chiều, giờ California.
* Từ 12-1 trưa hàng ngày: tiếp tục Niệm Quán Âm và A Di Đà)
* Thứ Sáu, ngày 3 tháng Bảy từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng, truyền Giới Bát Quan Trai

 

Chương Trình Các Pháp Hội

 

Picture

 

The 25th Anniversary of Venerable Master Hsuan Hua entering nirvana online

 

Date: Saturday, June 27, 2020

Times: 6:30-7:30am (Pacific Time Zone, California)

 * Find the time in your time zone (link).

 

Schedule

 

 Incense Praise

 Bow to Master Hua

 Recite Master Hua’s Name / Slideshow / View Sharira

 Read Master Hua’s 18 vows in 3 Languages

 Short Reflection on Master Hua’s Life and Legacies

 Dedication of Merit

 

Location:

 * Youtube Channel: Dharma Realm Live

 * Zoom: BBM Online (register for link)

 

Berkeley Buddhist Monastery will be commemorating the 25th Anniversary of Venerable Master Hsuan Hua entering nirvana online this year. We invite you to join us. This is an opportunity to honor and remember our founder who devoted his life to the Dharma.

 

Lễ Kỷ Niệm Trực Tuyến (online) 25 năm Nhập Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Ngày: Thứ Bảy, ngày 27 tháng Sáu năm 2020
Thời gian: 6:30 - 7:30 giờ sáng (Giờ California)
* Tìm giờ trong múi giờ của quý vị (link).

Chương trình:

Tán Hương
Đảnh lễ Hòa Thượng Tuyên Hóa
Niệm danh hiệu Hòa Thượng Tuyên Hóa
Xem chiếu hình ảnh/ Xem Xá Lợi
Đọc 18 Đại Nguyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa với 3 Ngôn ngữ
Chia sẻ ngắn những cảm nghĩ về Cuộc Đời và Di Sản của Hòa Thượng Tuyên Hóa  
Hồi Hướng Công Đức

Links để tham dự:
* Youtube Channel:
Dharma Realm Live https://www.youtube.com/user/dharmarealmlive
* Zoom: BBM trực tuyến (ghi danh)

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID

Tu viện Phật giáo Berkeley sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm Trực Tuyến (online) 25 năm Nhập Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa trong năm nay. Chúng tôi kính mời quý vị cùng tham gia. Đây là một cơ hội để tôn vinh và ghi nhớ vị sáng lập đã cống hiến cuộc đời cho Phật Pháp.

   

Picture

 

*Special Event* 25th VM Nirvana Day - Evening Talks (Saturday, June 27, 7:30pm)

 

Date/Time: Saturday, June 27, 7:30-9:00pm.

YouTube: https://youtu.be/CW6Zm3XTIf0

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87057876465?pwd=NUs2TnBXOFNkS2ppMy83clAyT2JVZz09

 Meeting ID: 870 5787 6465

 Password: 4951

 Phone: +1 669 900 6833 + Meeting ID + Password

 

Vietnamese Translation: https://us02web.zoom.us/j/83789825569

 Meeting ID: 837 8982 5569

 Phone: +1 669 900 9128 + Meeting ID

 

Join us in listening to stories from senior disciples on the life and legacies of

Venerable Master Hsuan Hua.

 

Chương Trình Đặc Biệt * Kỷ Niệm Trực Tuyến (online) 25 năm Nhập Niết Bàn của Hòa Thượng Tuyên Hóa – Nói chuyện buổi tối (Thứ Bảy, 27 tháng 6, lúc 7:30 chiều, giờ California)


Ngày/thời gian: Thứ Bảy, tối ngày 27 tháng Sáu từ 7:30 - 9:00 tối (giờ California).
YouTube: https://youtu.be/CW6Zm3XTIf0
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87057876465?pwd=NUs2TnBXOFNkS2ppMy83clAyT2JVZz09
Số ID của Zoom: 870 5787 6465
Mật khẩu: 4951
Điện thoại: + 1 669 900 6833 + Số ID + mật khẩu

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID


Kính mới quý vị tham gia cùng nghe những câu chuyện từ các đệ tử lâu năm kể về cuộc đời và những di sản của của Hòa Thượng Tuyên Hóa.

   

Picture

 

Great Compassion Mantra Dedication of Merit (Sunday, June 28, 6:30am)

 

Date/Time: Sunday, June 28, 6:30-7:30am

YouTube: https://youtu.be/Aew0kZLwN1M

Zoom: BBM Online (register for link)

 

Please join us in dedicating the merit of our recitation of the Great Compassion Mantra to

all living beings, especially those suffering due to the pandemic.

 

If you would like to sign up to recite the Great Compassion Mantra throughout the month,

please do so here:​​

Great Compassion Mantra Recitation Form (link)

Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi (Chủ Nhật ngày 28 tháng Sáu, lúc 6:30 sáng, giờ California)


Ngày/giờ: Chủ Nhật, ngày 28 tháng Sáu, từ 6:30-7:30 sáng, giờ California.
YouTube: https://youtu.be/Aew0kZLwN1M
Zoom: BBM Online (Ghi danh)

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID

Kính mời quý vị cùng tham gia với chúng tôi trong Lễ Hồi Hướng Công Đức Trì tụng Chú Đại Bi cho tất cả chúng sanh, đặc biệt là những chúng sanh đau khổ do đại dịch.

Nếu quý vị muốn ghi danh để Trì tụng Chú Đại Bi trong suốt tháng, xin vui lòng ghi danh ở đây:
Mẫu đơn ghi danh Trì Tụng Chú Đại Bi

   

Picture

Three-Day Amitabha Session and Eight Precepts Transmission

 

Dates: Friday-Sunday, July 3-5, 2020

Time: 8-10am; 2-4:30pm

 * 12-1pm (Daily Guan Yin and Amitabha Recitation continues)

 

* Friday, July 3, 8-9am, Transmission of the Eight Precepts (Text, PDF)

 

ZOOM LINK: BBM Online (please register for Zoom link)

 

Come join us for a three-day weekend of reciting Amitabha Buddha's name.

We will alternate between walking, sitting, and silent recitation.

We will transmit the Eight Precepts on the first day of the session.

 

For those who join the Amitabha Session, you can also put up two Memorial Plaques (paiweis).

Please fill out the Memorial Plaque Form.

 

Khóa Tu A Di Đà ba ngày và truyền thọ Giới Bát Quan Trai

Ngày: Từ thứ Sáu ngày 3 tháng 7 đến Chủ Nhật ngày 5 tháng Bảy, 2020
Thời gian: 8-10 sáng; 2-4:30 chiều
* Từ 12-1 trưa hàng ngày: tiếp tục Niệm Quán Âm và A Di Đà)

* Thứ Sáu, ngày 3 tháng Bảy từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng, truyền Giới Bát Quan Trai (văn bản, PDF)

ZOOM LINK: BBM Online (vui lòng ghi danh)

Phiên Dịch tiếng Việt qua Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83789825569
Số ID: 837 8982 5569
Điện thoại: + 1 669 900 9128 + số ID


Kính mời quý vị cùng tham gia ba ngày cuối tuần để trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta sẽ luân phiên kinh hành niệm Phật, tĩnh tọa niệm Phật và im lặng niệm Phật (mặc niệm). Chúng tôi sẽ truyền Giới Bát Quan Trai vào ngày đầu tiên của khóa tu.

Đối với những quý vị tham gia Khóa Tu A Di Đà, quý vị có thể làm hai Bài Vị. Xin vui lòng điền vào Mẫu Đơn Xin Làm Bài Vị.