Thông Báo về Ông Quả Đức (nay là Thích Vĩnh Hóa - Yong Hua)

Báo Varja Bodhi Sea số tháng 9, 1999. Trang 12.

Một người trước đây là Sa Di của Vạn Phật Thánh Thành có pháp danh là Quả Đức (Guo Der) đã có một mối quan hệ bất chánh với một nữ cư sĩ tại Calgary, Canada năm ngoái. Ông che giấu vấn đề này cho đến khi người nữ cư sĩ tiết lộ về sự kiện này trong năm nay. Sau khi tiến hành điều tra và xác nhận câu chuyện của cô nữ cư sĩ, Ban Điều Hợp Tăng Đoàn Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA) đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để tìm hiểu vấn đề này vào tháng 5 năm 1999.

Tại cuộc họp đó, Quả Đức (Guo Der) đã thừa nhận là ông đã phá giới, nhưng từ chối không sám hối. Thay vào đó, sau cuộc họp ông đã tự ý rời khỏi Tăng đoàn. Gần đây chúng tôi được cho biết rằng Quả Đức (Guo Der) vẫn còn mặc y phục của người xuất gia và tự mạo nhận mình là một thành viên của Tăng đoàn.

Chúng tôi rất tiếc nhận thấy rằng cần phải đưa ra thông báo chính thức này: Quả Đức đã phạm đại giới căn bản không đủ tư cách là Sa Di và thọ nhận cúng dường.

Ban Điều Hợp Tăng Đoàn của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Vạn Phật Thánh Thành:

Vạn Phật Thánh Thành không có liên hệ đến Ông Thích Vĩnh Hóa. Việc ông ta ấn chứng người khác đắc nhị thiền, tam thiền ... đều ngược lại những giáo huấn của Hòa Thượng Tuyên Hóa: "Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân" (真人不露相 露相非真人 - Người chân chánh chứng đắc không lộ hình tướng mình chứng đắc, kẻ biểu lộ chứng đắc không phải là người chân chánh chứng đắc).