Celebration of Amitabha Buddha's Birthday (12/19/10)

  Video Clips:

DSC02880.JPG (410297 bytes)

DSC02910.JPG (507328 bytes)

  Photos: