Chinese and English

Vì Sao Nên Thọ Giới U Minh?

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị trong buổi lễ truyền giới U Minh:

 

1.  Vì lòng hiếu thuận, đây là hành vi thể hiện lòng hiếu thuận cao nhất.

2.  Có thể hóa giải được tai họa do thiên nhiên và con người gây ra, vì những vong linh được siêu thoát sẽ không đến quấy rối nữa.

3.  Là cách thật sự làm tròn bổn phận báo đáp công ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

4.  Đây là pháp ngàn năm khó gặp, không nên xem thường. Pháp này có thể khiến cho tổ tiên lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương, nên cần phải đặc biệt xem trọng.

5.  Nên trân trọng Pháp này khi thực hành pháp sự này.

6.  Nên sanh tâm hoan hỷ lớn mới có thể khiến cho tổ tiên lìa khổ được vui.

7.  Người học Phật tại mọi nơi, lúc làm mọi việc, cần nên thành tâm nhẫn nại mới có thể có được sự tương ưng.  

1.   Ý nghĩa của giới U Minh  

Giới U Minh chính là Giới mà tất cả các vong linh cô hồn thọ trì. Những ai cầu thọ giới U Minh cho người đã mất thì phải nên chí thành cầu thọ mới có thể cảm ứng được Chư Phật, Bồ Tát và các vị Thánh Hiền giáng lâm đến buổi lễ, chứng minh cho người cầu thọ. Đồng thời người đại diện thọ giới phải phát tâm rộng lớn, nguyện cho tất cả chúng sanh thọ giới U Minh đều đạt được lợi ích trong Phật pháp, lìa xa được tội khổ trong chốn U Minh, sanh vào cõi lành. Người đại diện thọ giới nêni quán tưởng hình tướng dung mạo của người đã mất, phát khởi lòng tin sâu sắc, thay người đã mất đảnh lễ cầu thọ Quy y và Tịnh giới, mới có thể cảm được người đã mất phát tâm chí thành cầu thọ Quy y và giới Đại thừa Bồ tát. Nên chí thành phát tâm như thế, thì mới có thể có sự cảm ứng đạo giao, mới có thể thật sự làm được việc thay thế người đã mất cầu thọ giới U Minh.  

    2.   Nội dung của giới U Minh  

A.  Quy y  

Tức là từ nay cho đến tưong lai đời đời kiếp kiếp một lòng quy y Phật Bảo, một lòng quy y Pháp Bảo, một lòng quy y Tăng Bảo, một lòng quy y Giới.  

B.  Cầu thọ mười giới Đại thừa Bồ tát  

Tức là mười Giới trọng trong Kinh Phạm Võng.

1.         Không sát sanh.

2.         Không trộm cắp.

3.         Không dâm dục.

4.         Không nói dối.

5.         Không uống rượu.

6.         Không nói lỗi của bốn chúng (Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di).

7.         Không khen mình, chê người.

8.         Không keo kiệt, lẫn tiếc tiền tài không chịu bố thí. Như có người đến cầu dạy Phật pháp lại bỏn xẻn không chịu nói một chút đạo lý Phật pháp, trái lại còn chưởi mắng, chê bai người.

9.         Không sân giận, đánh đập hoặc chưởi mắng người. Sau khi sự việc xảy ra, người khác biết lỗi đến xin lỗi thì phải tha thứ, đã tha thứ rồi thì không được sân giận nữa.

10.     Không được chê bai Tam Bảo.  

3.   Mục đích của việc thọ giới U Minh  

Chính là muốn các đời tổ tiên, cha mẹ, anh chị em, kẻ oán, người thân, chủ nợ v.v.. của chúng ta trong quá khứ được thọ giới này, do nương vào công đức thọ trì giới mà được siêu sanh.  

4.     Các việc nên chú ý  

1.         Mỗi người tham gia phải đích thân cầm bài vị, chí thành khẩn thiết đại diện cho người đã mất cầu thọ giới pháp.

2.         Sau khi nộp đơn nhưng nếu người đại diện không thể đích thân đến cầm bài vị, thì Ban tổ chức không chịu trách nhiệm.

3.         Để tránh sai sót về nhân quả, chúng tôi ngưng nhận đơn ba tiếng đồng hồ trước khi truyền giới  (ví dụ như truyền giới lúc 2 giờ chiều thì không thể nộp đơn sau 11 giờ sáng).